Νομικες υπηρεσιες

Οι νομικοί μας σύμβουλοι εξυπηρετούν πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων.

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών  εταιρειών.
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.
 • Επιλογή εταιρικών σχημάτων.
 • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών.
 • Δικαιώματα και αμοιβές (Royalties,Knowhow).
 • Ανακοπές – προσφυγές.
 • Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
 • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.